Chức năng - Nhiệm vụ

11/28/2019 3:54:09 PM  140
TẢI VỀ FILE PDF
STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1
Lê Thị Kim Út
Trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: utltk@tdmu.edu.vn
 
 • Chịu trách nhiệm về quy chế tổ chức, quy trình và hoạt động của phòng
 • Quản lý, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường về toàn bộ công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng
 • Tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác đào tạo đại học, các văn bản trong quản trị đào tạo đại học
 • Phụ trách công tác tư tưởng, kế hoạch, tổ chức nhân sự, thi đua - khen thưởng - kỷ luật của Phòng
 • Xác nhận nội dung học tập liên quan văn bằng, chứng chỉ
 • Giám sát hoạt động các Trung tâm (TT) giáo dục thể chất (GDTC) - quốc phòng an ninh (QPAN); Ngoại ngữ; Công nghệ thông tin; TT Bồi dưỡng VHNV; TT Công tác XH
2  

Võ Trà Nam
Phó trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: namvt@tdmu.edu.vn
 
 
 • Công tác tư vấn tuyển sinh, thủ tục nhập học
 • Chương trình đào tạo (CTĐT), kế hoạch đào tạo (KHĐT) của hệ CQ và TX:
 • Quản lý và triển khai KHĐT, thời khóa biểu; quản lý việc thỉnh giảng, khối lượng giảng dạy của giảng viên
 • Quản lý công tác thực hành, thực tập, thực tế
 • Thực hiện chuẩn đầu ra (phối hợp các TT)
 • Phối hợp rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế - quy trình đào tạo, trực tiếp xem xét giải quyết công tác giáo vụ
 • Công tác kê khai giờ giảng
 • Quản lý tác nghiệp phần mềm Edusoft theo phân quyền
 • Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Thị Vinh
Phó trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: vinhnt@tdmu.edu.vn

 
 • Chịu trách nhiệm về công tác thống kê; Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho Bộ Giáo dục
 • Phụ trách công tác cố vấn học tập, cảnh báo học vụ
 • Phụ trách công tác kiểm định của Phòng ĐTĐH
 • Phụ trách báo cáo liên quan công tác đào tạo (liên quan đến các số liệu báo cáo cho cấp trên)
 • Công tác quản lý chất lượng giảng dạy - học tập:  quản lý nề nếp giảng dạy và học tập; quản lý việc trực hành chính - hệ thường xuyên
 • Phối hợp các đơn vị quản lý hoạt động chuyên môn giảng dạy như: hồ sơ giảng viên; công tác dự giờ, thao giảng; kiểm tra công tác thực hiện tiến độ đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD)…
4
 
Nguyễn Tấn Lộc
Giám đốc chương trình Elearning
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: locnt@tdmu.edu.vn

 
 • Lên kế hoạch vận hành phát triển hệ thống elearning định kỳ hàng năm, phối hợp các chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch tập huấn và triển khai elearning
 • Quản lý và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên chương trình elearning
 • Xây dựng khung năng lực nghề, triển khai kế hoạch học tập trên elearning, xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử eportfolio
 • Xây dựng hệ thống xác thực trung tâm một cổng LDAP
 • Xây dựng Quản lý hệ thống Ticket system
 • Phối hợp phòng Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng các khoá học elearning theo các cấp độ
5
Nguyễn Thanh Thuận
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: thuannt@tdmu.edu.vn

 
 • Quản lý đề án mở mã ngành mới, CTĐT, đề cương chi tiết học phần
 • Nhập và quản lý CTĐT các ngành - lớp
 • Kiểm tra đối chiếu kế hoạch giảng dạy (KHGD) với CTĐT
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
6  

Võ Minh Duy
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: duyvm@tdmu.edu.vn
 • Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, hồ sơ nhập học, biên chế lớp; bảo lưu (SV phải hoàn thành nghĩa vụ học phí)
 • Quản lý hồ sơ sinh viên
 • Cảnh báo học vụ, xét tốt nghiệp, khai thác điểm
 • Tham mưu xác nhận và cấp bảng điểm sinh viên (hệ CQ, TX)
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
 • Nhập mã lớp các ngành đào tạo; phân ngành đào tạo
7
Nguyễn Cao Hoài Phương
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: phuongnch@tdmu.edu.vn

 
 • Phụ trách xử lý các học phần của hệ chính quy gồm đăng ký học phần (ĐKHP), thời khóa biểu (TKB), hủy học phần, hủy nhóm học phần.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 • Quản lý website phòng đào tạo
 • Tham gia quản trị, đề xuất bổ sung - phát triển các chức năng của phần mềm Edusoft
 • Hỗ trợ công tác quản lý giảng dạy elearning trên hệ thống phần mềm
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
8
Đàm Lưu Bảo Châu
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: chaudlbc@tdmu.edu.vn

 
 • Phụ trách xử lý các học phần, nhóm học phần của hệ thường xuyên gồm ĐKHP, TKB.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 • Khai thác phòng học, xử lý đăng ký phòng đột xuất
 • Kiểm tra hồ sơ thỉnh giảng trình Phó phòng phụ trách và chuyển Phòng Tổ chức
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
9
Đỗ Thị Thanh Xuân
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: xuandtt@tdmu.edu.vn

 
 • Phụ trách xử lý các học phần (0+x) của hệ chính quy gồm ĐKHP, TKB.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 • Tổng hợp báo cáo công tác thực hành, thực tập trong và ngoài trường
 • Theo dõi hoạt động của các Trung tâm (yêu cầu các đơn vị nộp đề cương chi tiết các học phần theo đúng mẫu quy định)
 • Theo dõi việc học dự bị của SV Lào
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
10

Trần Nguyễn Nhựt Thi
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: thitnn@tdmu.edu.vn
 
 
 • Phụ trách xử lý các học phần học lại, cải thiện của học kỳ 1, 2, 3 (ĐKHP, TKB...). Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách
 • Phụ trách học phần thay thế
 • Nhập và quản lý CTĐT các ngành - lớp
 • Kiểm tra đối chiếu kế hoạch giảng dạy (KHGD) với CTĐT
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
11
Nguyễn Thị Nhi
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: nhint@tdmu.edu.vn

 
 • Công tác hành chính của Phòng
 • Công tác kê khai giờ giảng; Theo dõi tổng hợp báo cáo công tác thao giảng, dự giờ
 • Xử lý đăng ký dạy bù
 • Mở khóa: thời khóa biểu, đăng ký học phần, lịch thi, học phí…
 • Thư ký các cuộc họp của Phòng, của chi bộ Phòng ban 2, Công đoàn trường
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
12
Dương Lê Trọng Tín
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: tindlt@tdmu.edu.vn

 
 • Công tác cố vấn học tập (tham mưu các vấn đề liên quan công tác CVHT: Quy chế, quy trình, chế độ)
 • Hỗ trợ công tác kiểm định của Phòng
 • Quản lý công tác học vụ hệ thường xuyên
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
13
Đặng Phạm Hữu Thảo
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: thaodph@tdmu.edu.vn
 • Xây dựng các khoá học mẫu (template courses), tồ chức các buổi workshops, handouts để nâng cao chất lượng nội dung khoá học.
 • Phối hợp với các giảng viên/nhân viên xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống
 • Huấn luyện người dùng sử dụng các công cụ quản lý hiệu quả khoá học: điểm danh, chấm bài rubric…
 • Cung cấp phản hồi phục vụ đánh giá và cải thiện nền tảng công cụ dạy học số.
 • Hỗ trợ nhân viên Helpdesk và quản lý Ticket system
 • Xây dựng và triển khai hồ sơ eportfolio cho giảng viên
 • Tập huấn triển khai đề cương gắn khung năng lực DACCUM