Chức năng - Nhiệm vụ

11/28/2019 3:54:09 PM  466
TẢI VỀ FILE PDF
STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1
Lê Thị Kim Út
Trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: utltk@tdmu.edu.vn
 Quản lý và chịu trách nhiệm chung
 1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy học kỳ
 2. Tham mưu, xây dựng kế hoạch mở ngành mới
 3. Tham mưu, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác đào tạo đại học
 4. Kiểm tra, duyệt các văn bản liên quan đến công tác học vụ
 5. Phối hợp, tham gia công tác tuyển sinh
 6. Điều hành trong phối hợp với các đơn vị xét tốt nghiệp, tổng hợp danh sách tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp, xác nhận bảng điểm…
 7. Tham gia Hội đồng xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh, thi cấp chứng chỉ,…
 8. Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm định của trường
 9. Kiểm tra, duyệt các báo cáo cho Bộ GDĐT, sở ban ngành, cục….các số liệu trên cơ sở dữ liệu MOET
 10. Giám sát hoạt động, trình ký Chứng chỉ các Trung tâm (TT) Đào tạo kiến thức chung; Ngoại ngữ; Công nghệ thông tin; TT Bồi dưỡng VHNV; TT Công tác XH
2  

Võ Trà Nam
Phó trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: namvt@tdmu.edu.vn
 
 
Quản lý và chịu trách nhiệm chương trình đào tạo, Thời khóa biểu, công tác học vụ
 1. Quản lý chương trình đào tạo
 2. Quản lý đăng ký môn học
 3. Quản lý xếp thời khóa biểu
 4. Quản lý phần mềm Edusoft: Quản trị phân hệ Kế hoạch: CTĐT, xếp TKB, đăng ký môn học,  thực hành - thực tế, từ điển học phần, phòng học, học phần thay thế, khối lượng giảng dạy, hồ sơ thỉnh giảng
 5. Tham mưu xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
 6. Cung cấp minh chứng và thực hiện các công viêc có liên quan phục vụ công tác kiểm định của trường
 7. Trực tiếp phụ trách công tác phối hợp TT tuyển sinh về: Công tác tư vấn tuyển sinh, Thủ tục nhập học
 8. Tham gia quản trị, đề xuất bổ sung - phát triển các chức năng của phần mềm Edusoft
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Thị Vinh
Phó trưởng phòng
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: vinhnt@tdmu.edu.vn

 
Quản lý và chịu trách nhiệm công tác kiểm định, báo cáo số liệu
 1. Quản lý nề nếp giảng dạy và học tập
 2. Xét duyệt các loại văn bản liên quan đến công tác học vụ - sinh viên (chính quy và thường xuyên)
 3. Quản lý việc trực hệ hành chính – học vụ đối với hệ thường xuyên
 4. Phối hợp các đơn vị quản lý hoạt động chuyên môn giảng dạy (Hồ sơ giảng viên; công tác dự giờ, thao giảng; kế hoạch lên lớp; kiểm tra công tác thực hiện tiến độ đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD)…)
 5. Trực tiếp thực hiện các báo cáo định kỳ: Báo cáo thống kê, các báo cáo bên ngoài (sở ban ngành, Bộ GDĐT, cục…) liên quan đến công tác đào tạo, báo cáo 3 công khai
 6. Xây dựng các văn bản, báo cáo theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng
 7. Thực hiện đăng ký chỉ tiêu TS, các số liệu nhập học và tổng kết năm học nhập liệu trên phần mềm CSDL online MOET định kỳ
 8. Quản lý phần mềm Edusoft: Quản trị phân hệ Kế hoạch: cảnh báo học vụ, cố vấn học tập, sinh viên
 9. Phụ trách quản lý, phát triển website phòng
 10. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng
 11. Tham gia quản trị, đề xuất bổ sung - phát triển các chức năng của phần mềm Edusoft

 
4
 
Nguyễn Tấn Lộc
Giám đốc chương trình Elearning
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: locnt@tdmu.edu.vn

 
Quản lý chương trình Elearning
 1. Lên kế hoạch vận hành phát triển hệ thống elearning định kỳ hàng năm
 2. Phối hợp các chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch tập huấn và triển khai elearning
 3. Quản lý và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên
 4. Xây dựng khung năng lực nghề, triển khai kế hoạch học tập trên elearning
 5. Xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử eportfolio
 6. Xây dựng hệ thống xác thực trung tâm một cổng LDAP
 7. Xây dựng Quản lý hệ thống Ticket system là “Hệ thống tiếp nhận – phân phối – xử lý – theo dõi – quản lý các yêu cầu của người dùng từ nhiều kênh quy tụ lại thành một mối tập trung”
 8. Phối hợp Phòng Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng các khóa học Elearning
5
 1. Phụ trách phân hệ CTĐT trên Edusoft
 2. Quản lý từ điển môn học trong hệ thống: cập nhật, tạo mã môn học khi môn học không có trong hệ thống, quản lý mã đơn vị, thông tin chi tiết thành phần môn học
 3. Tổng hợp, chỉnh sửa chương trình đào tạo cho các khóa mới tuyển sinh trình lãnh đạo
 4. Cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo khi chương trình có yêu cầu
 5. Phối hợp xây dựng đề án mở ngành mới
 6. Quản lý Đề cương chi tiết
6  

Võ Minh Duy
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: duyvm@tdmu.edu.vn
 
 1. In và cấp bảng điểm cho sinh viên
 2. Thực hiện việc bảo lưu: kết quả học tập cho sinh viên, nhập học trở lại, bảo lưu kết quả tuyển sinh cho thí sinh trúng tuyển
 3. Thực hiện việc bảo lưu kết quả tuyển sinh cho thí sinh trúng tuyển
 4. Thực hiện miễn giảm môn học cho SV hệ chính quy và thường xuyên
 5. Hỗ trợ thu hồ sơ nhập học của sinh viên năm 1
 6. Nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mềm Edusoft, quản lý hồ sơ SV và cập nhật hồ sơ SV khi có thay đổi
 7. Lập kế hoạch xét tốt nghiệp hệ chính quy và thường xuyên
 8. Phụ trách phân hệ SV trên edusoft:  xét tốt nghiệp, khai thác điểm, khai báo dữ liệu Khối lớp
 9. Quản lý hồ sơ nhập học sinh viên (hồ sơ giấy), bảng điểm các khóa ĐT từ Cao Đẳng
 10. Thực hiện Báo cáo số liệu sinh viên cho  Sở Giáo dục và Đào tạo, theo yêu cầu của lãnh đạo…
   
7
Nguyễn Cao Hoài Phương
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: phuongnch@tdmu.edu.vn

 

 1. Phụ trách xử lý các học phần của hệ chính quy gồm đăng ký học phần (ĐKHP), thời khóa biểu (TKB), hủy học phần, hủy nhóm học phần.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 2. Quản lý website phòng đào tạo
 3. Tham gia quản trị, đề xuất bổ sung - phát triển các chức năng của phần mềm Edusoft
 4. Hỗ trợ công tác quản lý giảng dạy elearning trên hệ thống phần mềm
 5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
8
Đàm Lưu Bảo Châu
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: chaudlbc@tdmu.edu.vn
 
 1. Phụ trách xử lý các học phần, nhóm học phần của hệ thường xuyên gồm ĐKHP, TKB.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 2. Khai thác phòng học, xử lý đăng ký phòng đột xuất
 3. Kiểm tra hồ sơ thỉnh giảng trình Phó phòng phụ trách và chuyển Phòng Tổ chức
 4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
9
Đỗ Thị Thanh Xuân
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: xuandtt@tdmu.edu.vn

 
 1. Phụ trách xử lý các học phần (0+x) của hệ chính quy gồm ĐKHP, TKB.... (Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách)
 2. Tổng hợp báo cáo công tác thực hành, thực tập trong và ngoài trường
 3. Theo dõi hoạt động của các Trung tâm (yêu cầu các đơn vị nộp đề cương chi tiết các học phần theo đúng mẫu quy định)
 4. Theo dõi việc học dự bị của SV Lào
 5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
10

Trần Nguyễn Nhựt Thi
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: thitnn@tdmu.edu.vn
 
 
 1. Phụ trách xử lý các học phần học lại, cải thiện của học kỳ 1, 2, 3 (ĐKHP, TKB...). Mọi sự thay đổi TKB so với TKB dự kiến đã xếp phải có sự đồng ý của Phó phòng phụ trách
 2. Phụ trách học phần thay thế
 3. Nhập và quản lý CTĐT các ngành - lớp
 4. Kiểm tra đối chiếu kế hoạch giảng dạy (KHGD) với CTĐT
 5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
11
Nguyễn Thị Nhi
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: nhint@tdmu.edu.vn

 
 1. Công tác hành chính của Phòng
 2. Công tác kê khai giờ giảng; Theo dõi tổng hợp báo cáo công tác thao giảng, dự giờ
 3. Xử lý đăng ký dạy bù
 4. Mở khóa: thời khóa biểu, đăng ký học phần, lịch thi, học phí…
 5. Thư ký các cuộc họp của Phòng, của chi bộ Phòng ban 2, Công đoàn trường
 6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
12
Dương Lê Trọng Tín
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: tindlt@tdmu.edu.vn

 
 1. Công tác cố vấn học tập (tham mưu các vấn đề liên quan công tác CVHT: Quy chế, quy trình, chế độ)
 2. Hỗ trợ công tác kiểm định của Phòng
 3. Quản lý công tác học vụ hệ thường xuyên
 4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công
13
Đặng Phạm Hữu Thảo
Chuyên viên
Phone: (0274) 3822518-3-10
Email: thaodph@tdmu.edu.vn
 1. Xây dựng các khoá học mẫu (template courses), tồ chức các buổi workshops, handouts để nâng cao chất lượng nội dung khoá học.
 2. Phối hợp với các giảng viên/nhân viên xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống
 3. Huấn luyện người dùng sử dụng các công cụ quản lý hiệu quả khoá học: điểm danh, chấm bài rubric…
 4. Cung cấp phản hồi phục vụ đánh giá và cải thiện nền tảng công cụ dạy học số.
 5. Hỗ trợ nhân viên Helpdesk và quản lý Ticket system
 6. Xây dựng và triển khai hồ sơ eportfolio cho giảng viên
 7. Tập huấn triển khai đề cương gắn khung năng lực DACCUM