CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

     2.1. Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo

Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình, cơ cấu ngành, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

    2.2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo

Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về công tác đào tạo theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn các văn bản liên quan đến công tác đào tạo đại học của nhà trường.

    2.3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đại học và cao đẳng

→ Hướng dẫn, tổ chức thẩm định hồ sơ mở ngành hoặc chương trình đào tạo mới.

→ Quản lý thống nhất chương trình đào tạo, chủ trì tổ chức điều chỉnh và cập nhật các chương trình đào tạo.

→ Phối hợp Phòng Khoa học và các Khoa chuyên môn trong việc tổ chức biên soạn giáo trình mới, lựa chọn giáo trình; phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện lập kế hoạch mua giáo trình.

    2.4. Tổ chức tuyển sinh Đại học và Cao đẳng

→ Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt các phương án và kế hoạch tuyển sinh.

→ Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động chuẩn bị nội dung thông tin, tiến hành các hoạt động thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh.

→ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của quy trình tuyển sinh.

→ Lưu trữ hồ sơ, bài thi, kết quả thi tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh theo quy chế.

    2.5. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy

→ Xây dựng khung thời gian kế hoạch đào tạo cho toàn trường trong từng năm học; hướng dẫn các khoa lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ, năm học;

→ Lập thời khóa biểu dạy học, quản lý tiến độ thực hiện chương trình đào tạo toàn trường.

→ Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng duyệt phân công chuyên môn và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên.

    2.6. Quản lý công tác học vụ của sinh viên trong quá trình đào tạo

→ Phối hợp với các khoa phân ngành và xếp lớp cho sinh viên.

→ Phối hợp Phòng Công tác sinh viên và các khoa giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, chuyển hệ, chuyển trường.

→ Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình  đăng ký môn học, đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên.

→ Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các khoa tổ chức cho sinh viên đi thực tập, thực hành ngoài trường.

       2.7. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá, khóa luận, đồ án tốt nghiệp

→ Kiểm tra, giám sát dữ liệu nhập điểm học tập, rèn luyện của sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá, ngành đào tạo.

→ Phối hợp với các khoa xét điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, tổ chức các hội đồng thi tốt nghiệp, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp.

→ Quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định.

    2.8. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

→ Quản lý sử dụng phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định  của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

In và trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo quy định của Bộ GD-ĐT; Giám sát việc cấp phát chứng chỉ của các Trung tâm trực thuộc trường;

→ Cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp; Cấp bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của sinh viên và phụ huynh;

Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ.

    2.9. Các nhiệm vụ khác

→ Phối hợp các đơn vị xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

→ Tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo;

→ Tham gia xây dựng và quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo ;

→ Duy trì, phát triển và hỗ trợ các đơn vị liên quan khai thác sử dụng phần mềm quản lý đào tạo;

→ Quản lý sử dụng các phòng học chung toàn trường; Quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng Đào tạo đại học phục vụ công tác đào tạo;

→ Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc biên soạn và in  những ấn phẩm  phục vụ công tác đào tạo;

→ Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.